Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych w imieniu osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach przy pracy, wskutek błędów medycznych i innych wypadkach. Oferujemy pomoc w dochodzeniu odszkodowań i prowadzenie czynności zmierzających do egzekucji należności od firm ubezpieczeniowych. Zapewnimy zastępstwo procesowe w postępowaniu karnym i cywilnym.

Wypadki komunikacyjne

Kancelaria oferuje osobom poszkodowanym pomoc zarówno w uzyskaniu odszkodowania za szkodę materialną zaistniałą w związku z wypadkiem komunikacyjnym (uszkodzenia rzeczy osobistych), jak też w uzyskaniu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, cierpienie fizyczne i psychiczne. Nasza pomoc obejmuje również dochodzenie zwrotu poniesionych kosztów leczenia, utraconych dochodów, a w uzasadnionych przypadkach renty uzupełniającej, z tytułu zwiększonych potrzeb lub zmniejszenia widoków na przyszłość, a także alimentacyjnej.

Wypadki przy pracy

Kancelaria oferuje obsługę prawną w uzyskaniu odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy od pracodawcy lub od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zapewniając profesjonalną pomoc w zakresie przygotowania i zgłoszenia roszczenia oraz reprezentacji naszych Klientów w danej sprawie aż do jej pomyślnego zakończenia.

Błędy medyczne

Kancelaria oferuje pomoc osobom poszkodowanym przez lekarzy i ich błędy w sprawach kierowanych przeciwko zakładom opieki zdrowotnej jak również lekarzom prowadzącym praktykę indywidualną. Błąd medyczny to działanie lub zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego powodujące szkodę pacjenta. Pomagamy uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę.

Inne wypadki

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w wypadkach w rolnictwie, na skutek upadku na nieodśnieżonym lub niezabezpieczonym chodniku, drodze bądź terenie udostępnionym do powszechnego użytkowania (np. peron, parking, itp.). Za rekompensatę szkody oraz wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu odniesionej szkody osobowej bądź majątkowej odpowiedzialny jest podmiot zarządzająy danym terenem i zobowiązany do jego prawidłowego utrzymania. Zapewniamy profesjonalną pomoc w zakresie ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za wyrządzenie szkody, zgłoszenia roszczenia oraz reprezentacji naszych Klientów w danej sprawie aż do jej pomyślnego zakończenia.

Usługi klasyczne

 • Prawo spółek Open or Close

  Oferujemy doradztwo we wszystkich sprawach z zakresu prawa spółek handlowych, zapewniając naszym klientom rozwiązania w zakresie relacji między organami spółki oraz spółami i osobami trzecimi, sporządzając umowy niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej firmy. Specjalizujemy się również w sporach między firmami oraz między firmami a osobami fizycznymi, w Polsce, jak również zagranicą. Proponujemy też doradztwo w zakresie prawa pracy, pomagamy w doborze najlepszych rozwiązań dla przedsiębiorstw  działających w Polsce i we Włoszech. Ponadto, usługi naszej kancelarii obejmują ochronę interesów klientów w procesie realizowania przejęć i fuzji oraz przekształceń i podziałów.

 • Opinie prawne Open or Close

  Oferujemy przygotowanie opinii prawnych, znajdując odpowiednie rozwiązania nawet najbardziej skomplikowanych zagadnień prawa polskiego, wspólnotowego oraz międzynarodowego. Dostarczane przez nas opinie są szczegółowo omawiane z klientami, a nasz zespół chętnie udziela wyjaśnień na temat proponowanych rozwiązań.

 • Prowadzenie negocjacji Open or Close

  Nasze doświadczenia pozwalają nam prowadzić w imieniu klientów negocjacje z kontrahentami i rozwiązywać spory w sposób polubowny w fazie pozasądowej, prowadzimy negocjacje ze stroną przeciwną w języku polskim, włoskim oraz angielskim.

 • Spory krajowe i międzynarodowe Open or Close

  Reprezentujemy interesy naszych klientów przed sądami wszystkich instancji w Polsce oraz we Włoszech. Co więcej, korzystając z sieci kancelarii, z którymi stale współpracujemy możemy również chronić interesy naszych klientów we wszystkich sądach innych państw członkowskich Unii Europejskiej, jak również w głównych jurysdykcjachspoza Unii Europejskiej. Nasi klienci mogą liczyć na sporządzanie pism procesowych w języku polskim, włoskim i angielskim.

 • Audyt prawny Open or Close

  Oferujemy klientom audyt prawny, w ramach którego analizujemy dynamikę przedsiębiorstwa w świetle stosownych przepisów prawa.

 • Cross-border insolvency Open or Close

  Specjalizujemy się w międzynarodowych postępowaniach upadłościowych i naprawczych, w świetle przepisów Roz. WE n. 1346/2000.

 • Obs. w stosunkach z inst. finans. Open or Close

  Jako specjaliści w zakresie prawa bankowego oraz dynamik kredytowych, jesteśmy w stanie wspierać naszych klientów w dostępie do kredytów w instytucjach finansowych w Polsce, jak również zagranicą.

 • Obs. w ramach wsp. zam. pub. Open or Close

  Zapewniamy stałe doradztwo w ramach udziału firmy w zamówieniach publicznych w Polsce, a także w zamówieniach publicznych o charakterze wspólnotowym ogłaszanych zagranicą.

 • Roszczenia odszkodowawcze Open or Close

  Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych w imieniu osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach przy pracy, wskutek błędów medycznych i innych wypadkach. Oferujemy pomoc w dochodzeniu odszkodowań i prowadzenie czynności zmierzających do egzekucji należności od firm ubezpieczeniowych. Zapewnimy zastępstwo procesowe w postępowaniu karnym i cywilnym.

  Read More