Ryczałtowa rekompensata 40 EUR od każdej spóźnionej faktury VAT

Dnia 28 kwietnia 2013 r. weszła w życie Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403), którą stosuje się do transakcji handlowych zawartych od dnia jej wejścia w życie.

Na podstawie art. 10 ust. 1 tejże Ustawy wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek za opóźnienie, bez wezwania, przysługuje od dłużnika z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

Wierzycielowi przysługuje ww. rekompensata, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 1. wierzyciel spełnił swoje świadczenie
 2. wierzyciel nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie

Od momentu kiedy dłużnik popadnie w opóźnienie w zapłacie, wierzycielowi przysługuje automatycznie z mocy ustawy bez żadnych dodatkowych czynności bez potrzeby wezwania czy udokumentowania kosztów windykacji, prawo domagania się od dłużnika stałej rekompensaty w wysokości stanowiącej równowartość 40 EUR. Przepis ten nie uzależnia możliwości uzyskania stałej rekompensaty od wykazania przez wierzyciela poniesienia kosztów dochodzenia należności. Jedynym warunkiem jest brak zapłaty w terminie. Rekompensata 40 EUR przysługuje za opóźnienie w płatności każdej faktury odrębnie bez względu na jej wysokość czy fakt dokonania płatności częściowej.

Mając powyższe na uwadze, oferujemy Państwu windykację przedsądową i sądową od Państwa dłużników ww. rekompensaty od każdej spóźnionej faktury wynikającej z umów zawartych od dnia 28 kwietnia 2013 r.

Usługi

 • Stała obsługa podatkowa Open or Close

  Jest to usługa, która zapewnia możliwość bieżącego kontaktu w dowolnej przez Państwa wybranej formie (telefonicznie, pocztą elektroniczną czy faksem) z naszymi ekspertami, którzy są imiennie wskazani i przydzieleni do Państwa obsługi. Stała obsługa podatkowa daje komfort  zasięgnięcia porady lub konsultacji w wybranym przez Państwa zakresie. W ramach łączącej nas umowy, mają Państwo do dyspozycji zespół imienne wskazanych specjalistów, z których każdy posiada duże doświadczenie zawodowe w konkretnych tytułach podatkowych. 

  W ramach stałej obsługi podatkowej istnieje możliwość uzyskania ustnej lub pisemnej odpowiedzi na Państwa bieżące pytania lub wątpliwości, związane z opodatkowaniem zawieranych lub planowanych transakcji, a także innych zdarzeń kreujących obowiązki w zakresie rozliczeń podatkowych. Dodatkowo w ramach współpracy w razie potrzeby możemy sporządzać dla Państwa opinie podatkowe na wskazany temat, wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji Ministra Finansów czy wnioski o wydanie wiążących informacji taryfowych. Dodatkowo istnieje możliwość przeprowadzenia analizy umów handlowych pod kątem konsekwencji podatkowych wraz ze wskazaniem naszego stanowiska w sprawie. 

  Stałe doradztwo podatkowe świadczymy zarówno w podatkach jak i innych obciążeniach publicznoprawnych, w tym podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowym, podatku dochodowym od osób fizycznych oraz rozliczeniach ZUS, należnościach celnych, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, a także umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 • Post. administracyjne i sądowe Open or Close

  Nasz zespół prowadził i prowadzi obecnie kilkaset sporów, reprezentując naszych klientów przed organami podatkowymi i skarbowymi w całej Polsce, a także przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Mamy również bogate doświadczenie w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Dotychczasowe postępowania obejmowały swym zakresem wszystkie obciążenia publicznoprawne jakie obowiązują podatników w naszym kraju.  Możemy uczestniczyć w sporze w charakterze pełnomocnika czy też opracowywać na konkretnym danym etapie pisma procesowe - zastrzeżenia do protokołu, zażalenia, odwołania czy skargi. W razie potrzeby pomagamy również zminimalizować lub całkowicie ograniczyć skutki wszczętego przez organ postępowania egzekucyjnego. 

  Mamy również wysoką skuteczność przy uzyskiwaniu korzystnych interpretacji podatkowych czy wiążących informacji taryfowych, które stanowią zabezpieczenie ryzyka podatkowego związanego z planowanymi lub wykonanymi transakcjami. 

  Postępowanie podatkowe zawsze wiąże się z dużym obciążeniem dla podatnika zarówno osobistym, jak i często finansowym. Dlatego przykładamy najwyższą wagę i wykorzystujemy swoje bogate doświadczenie, aby za każdym razem przechylić szalę zwycięstwa na Państwa stronę. Do każdego postępowania podchodzimy indywidualnie i nie ograniczamy się wyłączenie do biernego reagowania na działania organów. Zawsze staramy się działać wieloetapowo, tak aby nie tylko pozytywnie zakończyć spór, ale zrobić to w sposób jak najszybszy i jak najmniej Państwa obciążający. 

 • Audyty podatkowe Open or Close

  W ramach audytu podatkowego zespół specjalistów – licencjonowanych doradców podatkowych dokonuje szczegółowej analizy i kontroli prawidłowości rozliczeń zamawiającego w zakresie wybranych (jednego bądź kilku) należności publicznoprawnych – podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych (czy od osób fizycznych), obowiązków w zakresie funkcji płatnika (PIT), ubezpieczeń społecznych (ZUS), podatku akcyzowego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości, czy innych zobowiązań. 

  Badanie jest przeprowadzane w oparciu o dokumenty źródłowe (faktury zakupu i sprzedaży, rachunki, rejestry, deklaracje, zapisy księgowe), jak i dokumenty będące podstawą ich wystawienia (umowy, jednostronne oświadczenia woli, dokumenty rejestrowe, itp.), a także inne dokumenty i zdarzenia mogące wpływać na powstanie lub zakres obowiązku podatkowego w podatkach będących przedmiotem audytu.

  Każdorazowo określamy z Państwem metodologię badania, tak aby stwarzała możliwość obiektywnej oceny prawidłowości i rzetelności rozliczeń podatnika z tytułu obciążeń publicznoprawnych, a także mogła być podstawą dokonania kwotowego oszacowania wielkości ewentualnych stwierdzonych nieprawidłowości. 

  Po zakończeniu badania sporządzony zostanie Raport zawierający ustalenia audytu, w tym omawiający szczegółowo stwierdzone nieprawidłowości, praktyczne sposoby ich usunięcia oraz procedury umożliwiające uniknięcie występowania w przyszłości uchybień w rozliczeniach podatkowych. W Raporcie z audytu mogą zostać przedstawione także ewentualne zalecenia dotyczące możliwości optymalizacji wysokości zobowiązań podatkowych. 

  Przed rozpoczęciem badania zamawiający otrzymuje szczegółowy zakres i plan audytu w ramach poszczególnych tytułów podatkowych objętych audytem, a także zestawienie niezbędnych dokumentów do przygotowania.

  Zakres oraz termin badania jest każdorazowo dostosowywany do Państwa potrzeb i możliwości, tak aby był zrealizowany w najmniej uciążliwy i angażujący służby księgowe sposób.

 • Regulaminy i Instrukcje Podatkowe Open or Close

  Przedmiotem Regulaminu Podatkowego jest szczegółowe wskazanie rozwiązań praktycznych problemów dokumentowania, rozliczania i wypełniania obowiązków raportowania do organów podatkowych w zakresie konkretnego podatku - VAT, CIT, PIT czy akcyzy. Istnieje również możliwość opracowania Regulaminu Podatkowego kompleksowego, obejmującego kilka wybranych tytułów podatkowych. Regulamin ma pomóc w szczególności w prawidłowym rozpoznawaniu zdarzeń gospodarczych oraz sporządzaniu informacji i zestawień do organów podatkowych w sposób zgodny z przepisami prawa oraz wiedzą profesjonalną na ten temat. Jednocześnie Regulamin wprowadzać będzie mechanizmy przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi podmiotu gospodarczego z możliwością ich szczegółowej kontroli. Wszelkie wytyczne przedstawione w Regulaminie Podatkowym oparte są na przepisach podatkowych obecnie obowiązujących, z uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, urzędowych interpretacji organów podatkowych (w tym Ministerstwa Finansów) oraz stanowiska doktryny podatkowej. Każdorazowo Regulamin dostosowany jest do specyfiki i zakresu działalności gospodarczej Zleceniodawcy oraz rodzajów przeprowadzanych w jej ramach transakcji. 

  Regulamin Podatkowy może zostać dodatkowo rozszerzony o Instrukcję Obiegu Dokumentów Podatkowych, umożliwiającą wprowadzenie w podmiocie gospodarczym procedur, których celem jest zminimalizowanie ryzyka podatkowego związanego z ciążącymi na podatniku obowiązkami w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz określenie systemu obiegu dokumentów podatkowych. Wdrożenie tego nowoczesnego instrumentu podatkowego zapewnieni prawidłowości rozliczeń jednego bądź wybranych podatków oraz najdalej idącą ochronę interesów prawnych osób kierujących podmiotem, w tym przede wszystkim zapewni minimalizację ryzyka związanego odpowiedzialnością na podstawie przepisów ustawy karno-skarbowej.

  Istnieje możliwość - na Państwa życzenie - wprowadzenia systemu aktualizacji Regulaminu Podatkowego w ciągu 10 dni roboczych od dnia wejścia w życie każdej kolejnej zmiany w przepisach prawa w zakresie tematyki uregulowanej przez ten dokument albo wydania istotnego rozstrzygnięcia (uchwały NSA, wyroku Trybunału Konstytucyjnego lub wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości) w zakresie tematyki uregulowanej tym dokumentem).

 • Optymalizacja podatkowa Open or Close

  Obecne doradztwo podatkowe to nie tylko rozstrzyganie problematycznych zagadnień związanych z bieżącą działalnością podatników, ale także doradztwo w zakresie planowania podatkowego i optymalizacji podatkowej. Usługi planowania podatkowego dedukujemy tym naszym klientom, którzy poszukują optymalnych rozwiązań podatkowych związanych z rozpoczęciem prowadzenia działalności lub też jej zakończeniem poprzez zbycie posiadanych aktywów. W zakresie usług optymalizacji podatkowej proponujemy Państwu doradztwo przy procesach restrukturyzacyjnych nakierowanych na poszukiwanie oszczędności podatkowych lub przeprowadzeniu określonych czynności w możliwe najbardziej optymalny podatkowo sposób.

 • Ceny transferowe Open or Close

  Postępująca globalizacja gospodarki, wchodzenie na polski rynek coraz większej liczby zagranicznych przedsiębiorstw, a także stały rozwój polskich grup kapitałowych powodują, że cały czas rośnie liczba transakcji przeprowadzanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Zważywszy na fakt, że transakcje tego rodzaju wymagają szczególnej uwagi w kontekście przepisów podatkowych, w celu podatkowego zabezpieczenia interesów podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej z tytułu wzajemnych transakcji, oferujemy Państwu między innymi następujące usługi:

  • opracowanie polityki cen transferowych identyfikującej obszary ryzyka i wskazującej zasady optymalnego doboru metod ustalania cen dla poszczególnych transakcji,
  • opracowanie szczególnej dokumentacji podatkowej, zarówno w kształcie modelowym, jak też dokumentacji do poszczególnych transakcji,
  • opracowanie modelu podziału kosztów w grupie oraz przygotowanie specjalnych umów o podziale kosztów,
  • opracowanie analiz ekonomicznych.
 • Specjalne Strefy Ekonomiczne Open or Close

  Przepisy podatkowe pozwalają osiągnąć wymierne korzyści finansowe podmiotom działającym w specjalnych strefach ekonomicznych. W ramach świadczonych przez nas usług oferujemy Państwu kompleksowe doradztwo związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na terytorium strefy ekonomicznej. Nasze doradztwo oprócz usług dotyczących rozwiązywania kwestii podatkowych ujawniających się w trakcie typowej działalności operacyjnej podmiotu obecnego w strefie, obejmuje także symulacje związane z rozważaniem decyzji o podjęciu decyzji w zakresie rozpoczęcia działalności czy też procesu zmierzające do rozpoczęcia działalności na terytorium specjalnej strefy.

 • Rekompensata za spóźnione FV Open or Close

  Ryczałtowa rekompensata 40 EUR od każdej spóźnionej faktury VAT

  Dnia 28 kwietnia 2013 r. weszła w życie Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403), którą stosuje się do transakcji handlowych zawartych od dnia jej wejścia w życie.

  Read More