Dzięki doświadczeniu i wiedzy specjalistów, z którymi współpracujemy, dział prawny naszej firmy jest w stanie zapewnić wysokiej jakości usługi odpowiadające na zróżnicowane potrzeby naszych klientów. Firma jest silnie skoncentrowana na międzynarodowym aspekcie swojej działalności, oferując pomoc i chroniąc interesy klientów w Polsce, we Włoszech, jak również w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w głównych jurysdykcjach państw spoza Unii Europejskiej.

"Każdy ma prawo do szczęścia, ale nie każdy ma szczęście do prawa." 
- Werner Heisenberg

Usługi klasyczne

Nasza firma oferuje klientom stałe doradztwo prawne proponując rozwiązania nawet najbardziej delikatnych i skomplikowanych spraw. Bronimy interesów naszych klientów na terenie Unii Europejskiej dzięki sieci kontaktów i nawiązanym partnerstwom z zagranicznymi kancelariami. Nasze działania (zarówno w sprawach sądowych, jak i pozasądowych) oraz rozwiązania prawne są zawsze dostosowane do konkretnych potrzeb klientów. Dostępność, regularny kontakt z klientami oraz przejrzystość działań to nasze mocne strony.

Usługi specjalistyczne

Usługi specjalistyczne oferowane przez naszą Kancelarię obejmują usługi zawierające międzynarodowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej.

Oferujemy kompleksową obsługę prawną w ramach dochodzenia wierzytelności (w fazie pozasądowej i ewentualnie sądowej) przeciwko podmiotom zagranicznym na terenie Unii Europejskiej. Obsługujemy również naszych Klientów w ramach uznania i wykonania orzeczeń sądu zagranicą lub wyroków sądów arbitrażowych zagranicą. Reprezentujemy również interesy naszych Klientów podczas prowadzenia negocjacji w celu polubownego rozwiązywania sporów ze stroną przeciwną będącą podmiotem prawa włoskiego i innych państw członkowskich UE.

Jesteśmy również wyspecjalizowani w zakładaniu spółek (kapitałowych lub osobowych) lub oddziałów spółki macierzystej zagranicą.

Reprezentujemy interesy naszych Klientów podczas realizacji transakcji dotyczących zbycia udziałów strategicznych w spółkach kapitałowych zagranicą (share deal) albo w ramach zbycia przedsiębiorstwa lub zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa pomiędzy podmiotami należącymi do różnych jurysdykcji (asset deal).  

Ponadto, oferujemy obsługę w ramach rejestracji wzorów, znaków towarowych i patentów zagranicą.

W związku z rosnącą liczbą realizowanych transakcji kupna – sprzedaży towarów pomiędzy podmiotami należącymi do różnych państw, nasza Kancelaria zapewnia pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z międzynarodową sprzedażą towarów, zgodnie z postanowieniami Konwencji Wiedeńskiej z 1980 o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG).

Oferujemy również doradztwo w sprawach dotyczących naruszenia zasad konkurencji przez podmioty zagraniczne. Przygotowujemy także skargi adresowane do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przypadkach dotyczących porozumień antykonkurencyjnych i nadużywania pozycji dominującej przez przedsiębiorstwa.

Usługi klasyczne

 • Prawo spółek Open or Close

  Oferujemy doradztwo we wszystkich sprawach z zakresu prawa spółek handlowych, zapewniając naszym klientom rozwiązania w zakresie relacji między organami spółki oraz spółami i osobami trzecimi, sporządzając umowy niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej firmy. Specjalizujemy się również w sporach między firmami oraz między firmami a osobami fizycznymi, w Polsce, jak również zagranicą. Proponujemy też doradztwo w zakresie prawa pracy, pomagamy w doborze najlepszych rozwiązań dla przedsiębiorstw  działających w Polsce i we Włoszech. Ponadto, usługi naszej kancelarii obejmują ochronę interesów klientów w procesie realizowania przejęć i fuzji oraz przekształceń i podziałów.

 • Opinie prawne Open or Close

  Oferujemy przygotowanie opinii prawnych, znajdując odpowiednie rozwiązania nawet najbardziej skomplikowanych zagadnień prawa polskiego, wspólnotowego oraz międzynarodowego. Dostarczane przez nas opinie są szczegółowo omawiane z klientami, a nasz zespół chętnie udziela wyjaśnień na temat proponowanych rozwiązań.

 • Prowadzenie negocjacji Open or Close

  Nasze doświadczenia pozwalają nam prowadzić w imieniu klientów negocjacje z kontrahentami i rozwiązywać spory w sposób polubowny w fazie pozasądowej, prowadzimy negocjacje ze stroną przeciwną w języku polskim, włoskim oraz angielskim.

 • Spory krajowe i międzynarodowe Open or Close

  Reprezentujemy interesy naszych klientów przed sądami wszystkich instancji w Polsce oraz we Włoszech. Co więcej, korzystając z sieci kancelarii, z którymi stale współpracujemy możemy również chronić interesy naszych klientów we wszystkich sądach innych państw członkowskich Unii Europejskiej, jak również w głównych jurysdykcjachspoza Unii Europejskiej. Nasi klienci mogą liczyć na sporządzanie pism procesowych w języku polskim, włoskim i angielskim.

 • Audyt prawny Open or Close

  Oferujemy klientom audyt prawny, w ramach którego analizujemy dynamikę przedsiębiorstwa w świetle stosownych przepisów prawa.

 • Cross-border insolvency Open or Close

  Specjalizujemy się w międzynarodowych postępowaniach upadłościowych i naprawczych, w świetle przepisów Roz. WE n. 1346/2000.

 • Obs. w stosunkach z inst. finans. Open or Close

  Jako specjaliści w zakresie prawa bankowego oraz dynamik kredytowych, jesteśmy w stanie wspierać naszych klientów w dostępie do kredytów w instytucjach finansowych w Polsce, jak również zagranicą.

 • Obs. w ramach wsp. zam. pub. Open or Close

  Zapewniamy stałe doradztwo w ramach udziału firmy w zamówieniach publicznych w Polsce, a także w zamówieniach publicznych o charakterze wspólnotowym ogłaszanych zagranicą.

 • Roszczenia odszkodowawcze Open or Close

  Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych w imieniu osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach przy pracy, wskutek błędów medycznych i innych wypadkach. Oferujemy pomoc w dochodzeniu odszkodowań i prowadzenie czynności zmierzających do egzekucji należności od firm ubezpieczeniowych. Zapewnimy zastępstwo procesowe w postępowaniu karnym i cywilnym.

  Read More